12 October 2010

lovelovelove

FT Island - Love Love Love

shim jang i mom chun da
ne su mi mot nun da
ni ga to nan da
ga su mi shi ri ge
no man sa rang het da
heng bok he sot da
ni nam ja ro te o na so
ha nob shi
sa rang he sot da.
gu go lo dwet da
nun mul kuk
cha ma bo ryon da.

bit mu ri on mom ul jok shin da
we to e so mo gul ju do
ha nu rul ba ra bon da
we ne nu ne du ro gan bi ga

no rul seng gak ha myo, cham go to
cha ma wat don, nun mu rul
ne shim ne kin da, mi chi
do rok sa rang he so
no mu na heng bok he sot da

sa rang han chu o gun
ne ge jun
no rul bo nen da.

a nyong ne sa rang
sa rang sa rang jal ga yo
ne sa rang sa rang sa rang
cha o ru nun na ye
nun mu ri
on mom ul jok syo do
i je nun goodbye
goodbye goodbye
na rul to na bu di
heng bok he
han go rum han go rum
ni ga mo ro jin
da.

mal rob shi sul ja nul che un da
him gyo gap ge so ne dul myo han sum ul be
to bon da, han ja nul ma syo bon da

no rul seng gak ha myo, cham go to
cha ma wat don, nun mu rul
ham ke sa kin da, mi chi
do rok sa rang he so
no mu na heng bok he sot da

sa rang han chu o gun
ne ge jun
no rul bo nen da.

a nyong ne sa rang
sa rang sa rang jal ga yo
ne sa rang sa rang sa rang
cha o ru nun na ye
nun mu ri on mom
ul jok syo do
i je nun good/bye
good/bye good/bye
na rul to na bu di
heng bok he
han go rum han go rum
ni ga mo ro jin
da.

nan ga su mi cha ga wo
sa rang ul mo la nun de
jong mal go ma wo
i je ya a ra so, i rog he
sa rang i ran gol
shim jang i mom chun da
ne su mi mot nun da

ni ga to nan da.

a nyong ne sa rang
sa rang sa rang jal ga yo
ne sa rang sa rang sa rang
cha o ru nun na ye
nun mu ri on mom
ul jok syo do
i je nun goodbye
goodbye goodbye
na rul to na bu di
heng bok he
han go rum han go rum
ni ga mo ro
jin da.

cha o ru nun na ye
nun mu ri on mom
ul jok syo do
i je nun goodbye
goodbye goodbye
na rul to na bu di
heng bok he
han go rum han go rum
ni ga mo ro
jin da.

FT Island
FT Island
FT Island

No comments:

hak milik kekal dan terpelihara nurfarah wahidah.